نوشته‌های بلاگ توسط شهر یادگیرنده

عکس شهر یادگیرنده
از شهر یادگیرنده در یکشنبه، 13 بهمن 1398، 7:18 صبح
هر کس در دنیا

شهر یادگیرنده پروژه ای برای تمامی شهرهای کشور است

پروژه lcity برگرفته از Learning City سازمان جهانی یونیسکو با رویکرد ایرانی اسلامی است. شهر هوشمند نیازمند سکویی مانند شهر خلاق است و شهر خلاق نیازمند بستری پرظرفیت و قدرتمند به نام شهر یادگیرنده است. شهریادگیرنده مردم یک شهر را جهت مشارکت در توسعه یک شهر خلاق و هوشمند هدایت و آموزش می‌دهد. 

شهر یادگیرنده تلاش می‌کند راه‌حل‎های محلی برای چالش محلی فراهم کند.

شهر یادگیرنده

یادگیری تنها آنچه ما در مدرسه یاد می‌گیریم نیست، بلکه آنچه ما در کل زندگی کاریمان یاد می‌گیریم، است. مدیران محلی و منطقه‎ای درک کرده‌اند که آینده موفق‌تر وابسته به توسعه سرمایه انسانی، اجتماعی و شهروندان آگاه است و کلید این «توسعه یادگیری» است.

این به معنی، القای عادت یادگیری تا جای ممکن به شهروندان و تقویتشان برای اتحاد در ساختن اجتماعاتشان به عنوان جامعه یادگیرنده است. شهر یادگیرنده تلاش می‌کند راه‌حل‎های محلی برای چالش محلی فراهم کند. شهر یادگیرنده اغلب شهری است که روش‌های جدید اصول سازمان یافته یادگیری مادام‌العمر را از طریق سیاست‌ها و فعالیت‌های همه ذی‌نفعان فرا می‌گیرد.

در شهر یادگیرنده در ابعاد مختلف، اتفاقات جدید می‌افتد، در بُعد محتوایی برخی موضوعات خاص (علاوه بر موارد متعارف) نیز در دستور کار قرار می‌گیرد؛ مانند بلوغ و مسئولیت‌پذیری شهروندان، زندگی جمعی و شهروندی، مشارکت و شهروندی فعال، توجه به منافع جمعی در قبال منافع شخصی، کسب دانش مفید برای زندگی اجتماعی بهتر، مشتری‌گرایی، فن‌آوری اطلاعات، جهانی‌شدن.

یادگیری مادام‌العمر، یادگیری نحوه بسیج همه منابع اجتماع برای یادگیری (عمومی؛ داوطلبانه؛ رسمی؛ …..)، شناسایی نیازهای محله‌ها از طریق مشارکت، استفاده از یادگیری به عنوان یک روش برای ترغیب انسجام اجتماعی و...، مطرح شدن دانش و یادگیری به عنوان دارائی عمده شهر،  فراهم کردن این امکان برای شهروندان که هرکجا ؛هر زمانی یاد بگیرند(در مترو، پارک، خیابان و مرکز خرید و ...).

در شهر یادگیرنده یک دیدگاه مشترک توسط شهروندان شهر در خصوص اینکه شهر کجاست؟ و در آینده به کجا می رود، درک اینکه نقش هر کدام از شهروندان در درک این دیدگاه مشترک چیست؟ وجود دارد

ایجاد یادگیری مادام‌العمر نیازمند، رشد شبکه‌‎های شهروندان یادگیرنده است که همه نهادهای اداره کننده هر درباره آن مسئولیت دارند.

شهرهای یادگیرنده، آموزشگاه‌ها را برای اندازه گیری عملکردشان به عنوان سازمان یادگیرنده در حدود منطقه یادگیرنده توانا می سازند.

همچنین می‌توانند مجرایی برای ارتباط باسایر نقاط در ابعاد ملی و بین‌المللی و ارائه ایده‌ها از آن طریق باشند. از طریق درگیر کردن افراد می‌توانند دانش و دیدگاه های جدید را به همه اجتماع منتشر کنند.

بنابراین حکومت‌های محلی که به اندازه کافی منعطف و تطبیق پذیر باشند، برنده خواهند شد و به بهترین شکل منافع شهروندانشان را فراهم خواهند کرد. با توجه به این شرایط نیاز است همه سیاست‌گذاران و متخصصان در شهرها و مناطق به شکلی حساس در فرایند تغییر درگیر شوند و در نهایت همه شهروندان را از طریق مشاوره در همه مراحل و در همه سطوح در جریان آن قرار دهند و این شامل یک برنامه عظیم آموزشی برای همه فعالان در شهرها و مناطق و درج موضوعات شهر یادگیرنده در همه برنام ه‌های توسعه مستمر است.

شهرداری(حکومت محلی) در شهر یادگیرنده، نقش رهبری، هماهنگی، توسعه استراتژی، تخصیص منابع شهر یا منطقه را به عنوان یک سازمان یادگیرنده دارد، همچنین پشتیبانی از یادگیرندگی و بازاریابی شهر یادگیرنده، حذف موانع، بسیج ذی نفعان، ایجاد فرهنگ یادگیری، شهروندی فعال، انجام پژوهش، ایجاد مسئولیت جهانی و فراهم کردن امکان دسترسی برای همه را بر عهده دار (حکومت محلی )شهرداری برای تحقق شهر یادگیرنده ابتدا باید برنامه‌ها و استراتژی‌هایی برای تشویق ایجاد ارزش، رشد شخصی و انسجام اجتماعی از طریق توسعه توانایی های انسانی همه شهروندان تدوین کند.

نیازهای یادگیری محلی را از طریق مشارکت شناسایی کند. همچنین از نقاط قوت روابط نهادی و اجتماعی برای ایجاد تغییر فرهنگی در درک از ارزش یادگیری انسانی استفاده می‌کنند. شهرداری در شهر یادگیرنده آشکارا یادگیری را به عنوان یک روش ترغیب انسجام اجتماعی، احیاء و توسعه اقتصادی که شامل همه بخش‌های اجتماع می‌شود از طریق محدوده ای از منابع به کار می برد


lcity

[ آخرین تغییر: یکشنبه، 27 بهمن 1398، 1:33 عصر ]